Verkstäder

Tillorps Mekaniska Werkstad

Det var här mycket började. Tillorps Mekaniska, WNJ-järnvägens största leverantör och förutsättning, startade verksamheten i ett hönshus.
    Tillorp var ett innovativt verkstadsföretag som svarade för underhåll och reparation av WNJ:s rullande materiel.
    Samarbetet med Westgöta-Nerikes, som kom att bli mycket framgångsrikt, resulterade i sådant som förbättrad koppelstandard, shimmade växlar och ett komplett DCC-system för tågstyrning.

 

AB SOLIDARFETT

I den tidiga kooperationens historia var skapandet av konkurrerande alternativ i monopoliserade branscher en stor uppgift.
    Redan i slutet av 1910-talet beslutade man sig sålunda för att bryta den s. k. Margarinringens
monopolställning. Margarinringen syftade nämligen till att genom produktionskvoter för de anslutna tillverkarna hålla priset uppe.
    AB Solidarfett grundades därför 1909. Tanken var att genom egen tillverkning av fettråvara kunna bryta Margarinringens marknadsdominans. Första världskriget kom emellertid emellan och efter krigsslutet tog utvecklingen en annan riktning i det att en ny fabrik för tillverkning av margarin byggdes i Borensholm.
    Verksamheten i Solidarfett var därför i huvudsak vilande fram till krigsutbrottet 1939.
    Redan i krigets inledande skede visade det sig att leveranser från normala – huvudsakligen tyska – tillverkare av vissa viktiga industriella fetter ej längre kunde upprätthållas.
    Solidarfett reaktiverades därför varvid Staten köpte 51% av aktierna i bolaget. En ny fabrik byggdes och denna förlades till Hälsingborg med tanke på den goda lokala tillgången på såväl animalisk som vegetabilisk fettråvara.
    Tillverkningen kom igång 1941 och inriktades på följande huvudgrupper:

o flotationsoljor för anrikningsverk (till följd av de av kriget betingade avspärrningarna blev det nödvändigt att utvinna flera metallsliger som vid normal tillgång ej var lönsamma att framställa i Sverige).

o härdoljor för stål (utgörs under normala förhållanden av mineraloljor)

o renglycerin för sprängämnestillverkning

    Sedan förhållandena i Europa normaliserats efter kriget blev det allt svårare att uppfylla normala avkastningskrav och produktionen omlades succesivt till annan kemisk-teknisk tillverkning varvid namnet också ändrades till Jill International.
    Av järnvägsintresse är eventuellt det faktum att bolaget för sina transporter hyrde fyra tankvagnar från SJ av den provisoriska typen, d v s cistern fastmonterad på ett i övrigt intakt Or-underrede. En av dessa vagnar varsålunda en vanlig syn på WNJ, på sin väg till sprängämnesfabriken i Brakåsen.

Holmå 5 oktober 2004

Oskar Sundlander